Documentatie · gebruiksvoorwaarden

Factuur admin biedt een webapplicatie aan waarmee de gebruiker zijn bedrijfsadministratie kan bijhouden.

Dit document bepaalt de voorwaarden die gelden ten aanzien van deze door Factuur admin verrichte dienstverlening (hierna te noemen “de Dienst”). Gedurende het gebruik van de Dienst zijn deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde van toepassing. Lees de onderstaande Gebruiksvoorwaarden dan ook aandachtig door.

Artikel 1. Definities

1.1. Factuur admin: het bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60388870.
1.2. Gebruiker: een natuurlijke of rechtspersoon, die een Overeenkomst aangaat met Factuur admin teneinde de Dienst te kunnen gebruiken.
1.3. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Factuur admin en Gebruiker waarbij Factuur admin Gebruiker in staat stelt gebruik te maken van de Dienst.
1.4. Account: De eigen omgeving van Gebruiker, die na registratie van Gebruiker via de Website (het sluiten van de Overeenkomst) aan Gebruiker beschikbaar wordt gesteld.
1.5. Proefabonnement: Een Overeenkomst voor een beperkte duur van 30 dagen ten einde de Dienst uit te kunnen proberen.
1.6. Gebruiksvoorwaarden: Onderhavige voorwaarden.
1.7. Partij: iedere partij bij een Overeenkomst.
1.8. Website: www.factuuradmin.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst en maken onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Factuur admin en Gebruiker.
2.2. Eventuele door Gebruiker aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Factuur admin daar schriftelijk, uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.

Artikel 3. Totstandkoming

3.1. Gebruiker aanvaardt door het invullen van het elektronische registratieformulier op de Website. Met deze aanvaarding komt een Overeenkomst tot stand.

Artikel 4. Duur en beëindiging

4.1. Indien Gebruiker na het Proefabonnement niet overgaat tot een betaald abonnement voor de Dienst, dan wordt de Overeenkomst na deze periode beëindigd. Indien Gebruiker na het Proefabonnement overgaat tot een betaald abonnement geldt het volgende lid.
4.2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van twaalf (12) maanden.
4.3. De Overeenkomst wordt automatisch verlengd voor een periode van twaalf (12) maanden, mits geen van beide Partijen heeft opgezegd. Opzegging treedt in werking na afloop van de contractsperiode van twaalf (12) maanden. Indien de opzegging minder dan twee (2) maanden voor afloop van de contractsperiode wordt gedaan, treedt deze pas in werking na afloop van de volgende periode van twaalf (12) maanden. Opzegging overeenkomstig artikel 4.4 en/of artikel 13.2 heeft daarentegen onmiddellijke werking.
4.4. Indien een Partij niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is deze Partij in verzuim en de andere Partij gerechtigd zonder ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de andere rechten van de ontbindende Partij en zonder dat de ontbindende Partij schadeplichtig is.
4.5. In geval van ontbinding of beëindiging/opzegging zullen de volgende artikelen na het einde van de Overeenkomst hun werking behouden:
- Artikel 11 (Betaling);
- Artikel 12 (Aansprakelijkheid).

Artikel 5. Voorwaarden van de Dienst

5.1. Het is niet toegestaan om de Dienst te gebruiken op een manier die in strijd is met de rechten van derden.
5.2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen, die voortvloeien uit de belastingwetgeving, waaronder de Wet op de omzetbelasting, dan wel verplichtingen die worden opgelegd door de Belastingdienst.
5.3. Gebruiker bepaalt volledig zelf de inhoud van de facturen. Factuur admin heeft geen kennis van de inhoud van de factureren. Mochten facturen op het Account onjuist en/of onrechtmatig zijn, dan draagt Gebruiker daar volledig zelfstandig alle verantwoordelijkheid voor. Factuur admin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of toegankelijk gemaakte facturen. Gebruiker vrijwaart Factuur admin voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van de Dienst opgeslagen en/of toegankelijk gemaakte facturen onrechtmatig zijn.
5.4. Mocht Factuur admin een redelijk vermoeden hebben van dan wel tot het besef komen dat de facturen die Gebruiker met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of toegankelijk heeft uitgereikt, onrechtmatig zijn, dan kan Factuur admin direct handelen om de toegang daartoe te blokkeren. In geen geval zal Factuur admin aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dergelijk handelen. 
5.5. Gebruiker zal zich opstellen en gedragen met een mate van zorgvuldigheid ten aanzien van de Dienst, die van Gebruiker mag worden verwacht.
5.6. Het is Gebruiker niet toegestaan om bij enig gebruik van de Dienst de indruk te wekken dat Gebruiker een partner van Factuur admin is, tenzij Factuur admin daar uitdrukkelijk, schriftelijk toestemming voor heeft verleend.
5.7. Het is Gebruiker niet toegestaan de Dienst voor meer dan één onderneming te gebruiken dan wel meerdere administraties te voeren onder één Account.
5.8. Indien Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden heeft Factuur admin het recht het Account met opgaaf van redenen te weigeren, aan te passen of te verwijderen, en om de Gebruiker de toegang tot de Dienst te ontzeggen. 5.9. Factuur admin behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Dienst. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6. Toegang en updates

6.1. Factuur admin zal Gebruiker gedurende de looptijd van de Overeenkomst de toegang tot (het beheer van) de Dienst verschaffen. Daartoe wordt aan Gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord verstrekt.
6.2. Het is Gebruiker verboden de gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden te verstrekken of over te dragen. Factuur admin is niet verantwoordelijk voor misbruik en mag ervan uitgaan dat een Gebruiker, die zich aanmeldt op de Dienst, ook daadwerkelijk de Gebruiker is. Gebruiker dient Factuur admin op de hoogte te stellen als Gebruiker een vermoeden heeft dat het wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden. Factuur admin heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
6.3. Indien Factuur admin tot het besef komt dat de inloggegevens van Gebruiker bekend zijn bij onbevoegde derden, stelt zij Gebruiker daarvan op de hoogte en neemt zij passende maatregelen.
6.4. Gebruiker houdt de op zijn Account vermelde contactgegevens up to date en staat in voor de juistheid daarvan. Gebruiker stelt Factuur admin onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in overige (persoons)gegevens die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn.
6.5. De door Factuur admin ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Gebruiker.
6.6. Factuur admin heeft het recht de programmatuur van de Dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Omdat de Dienst aan meerdere gebruikers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Gebruiker van een bepaalde aanpassing af te zien. Factuur admin is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de Dienst.

Artikel 7. Onderhoud

7.1. Factuur admin behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en webservers van Factuur admin.
7.2. Deze buitengebruikstelling tracht Factuur admin zodanig in te richten dat er zo min mogelijk hinder voor Gebruiker en Gebruikers optreedt.
7.3. Factuur admin zal wegens bedoelde buitengebruikstelling nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade geleden door Gebruiker.

Artikel 8. Back-up en Beveiliging

8.1. Factuur admin maakt gebruik van dubbel uitgevoerde systemen. Daarnaast wordt iedere dag een back-up gemaakt van de gegevens welke zich op het Account bevinden.
8.2. Factuur admin maakt gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van gegevens en communicatie.

Artikel 9. Persoonsgegevens

9.1. Persoonsgegevens van Gebruiker worden door Factuur admin uitsluitend verwerkt overeenkomstig de privacyverklaring, te vinden op http://www.factuuradmin.nl/informatie/privacy_verklaring.

Artikel 10. Helpdesk

10.1. Aan Gebruiker wordt een handleiding verstrekt ten aanzien van het gebruik van de Dienst.
10.2. Gebruiker kan op een door Factuur admin aangegeven wijze storingen en vragen melden. Factuur admin zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Artikel 11. Prijzen en betaling

11.1. Gebruiker is voor het gebruik van de Dienst aan Factuur admin de vergoeding verschuldigd die op de Website en tijdens de registratieprocedure op de Website wordt aangegeven. De vergoeding voor de gehele contractsperiode wordt, al dan niet door middel van automatische incasso, ineens en vooraf betaald.
11.2. Indien een automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Gebruiker medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn vastgesteld. Is ook binnen deze nadere termijn niet betaald dan is Gebruiker automatisch in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling of sommatie nodig is.
11.3. Indien een factuur niet binnen de nadere betaaltermijn volledig is betaald dan wel ingeval de factuur niet binnen de nadere betaaltermijn geïncasseerd heeft kunnen worden:a. zal Gebruiker aan Factuur admin een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt; b. zal Gebruiker ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de hoofdsom en de vertragingsrente. Hierbij geldt een absoluut minimum van € 150,00;c. heeft Factuur admin het recht, voor elke aan Gebruiker verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 10,00 ter zake administratiekosten bij Gebruiker in rekening te brengen.
11.4. Door Gebruiker gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare bedragen die het langst openstaan, tenzij Gebruiker bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt op welk opeisbaar bedrag de voldoening betrekking heeft.
11.5. Indien de betaling 30 dagen na de factuurdatum door Gebruiker nog niet is voldaan, dan heeft Factuur admin de bevoegdheid om het Account van Gebruiker (al dan niet tijdelijk) te blokkeren. 

11.6. Het is Factuur admin toegestaan de prijzen jaarlijks met maximaal 5% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Gebruiker om de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Factuur admin is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade geleden door Gebruiker of door derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van gegevens, dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade. Gebruiker dient te allen tijde zelf zorg te dragen van een backup van haar facturen/boekhoudgegevens.
12.2. De aansprakelijkheid van Factuur admin jegens Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de door Gebruiker betaalde abonnementsgeld, met een maximum van € 500,- exclusief 19% BTW.
12.3. Gebruiker vrijwaart Factuur admin voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.
12.4. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Factuur admin.

Artikel 13. Overmacht

13.1. Factuur admin is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Gebruiker indien een omstandigheid waar Factuur admin geen invloed op kan uitoefenen de nakoming belet.
13.2. In geval van dergelijke overmacht – waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, internet, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, en wanprestaties van leveranciers van wie Factuur admin in de uitvoering van een Overeenkomst afkankelijk is – kan de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien de situatie van overmacht de nakoming voor langer dan twee maanden belet, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddelijke ingang te beëindigen, zonder dat enige verplichting tot schadevergoeding daardoor ontstaat.

Artikel 14. Rechten van intellectuele eigendom

14.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst of ter beschikking gestelde programmatuur van de Dienst, waaronder de Website, berusten uitsluitend bij Factuur admin of diens licentiegevers. Gebruiker verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet-exclusief en niet-overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.
14.2. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen.
14.3. Het is Factuur admin toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Dienst. Indien Factuur admin door middel van technische bescherming de programmatuur van Factuur admin heeft beveiligd, is het Gebruiker niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.

Artikel 15. Wijzigingen AV

15.1. Factuur admin behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
15.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Een wijziging treedt eerst in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische nieuwsbrief. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
15.3. Indien Gebruiker een wijziging in deze Gebruiksvoorwaarden niet wil accepteren, kan hij de Overeenkomst beëindigen.

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
16.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Almelo.
16.4. Partiële nietigheid:
Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Gebruiksvoorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Gebruiksvoorwaarden vragen klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Factuur admin
Webbol

Edisonstraat 11

3114 KG  VLAARDINGEN

Telefoon: 010-88 515 90
E-mail: info@factuuradmin.nl
Website: www.factuuradmin.nl

KvK-nummer: 60388870

© 2023 - FactuurAdmin - Webbol